Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Ngữ văn Lớp 6 (Công văn 5512) - Năm học 2021-2022

docx 15 trang thanhhuong 17/10/2022 8540
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Ngữ văn Lớp 6 (Công văn 5512) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxke_hoach_giao_duc_cua_giao_vien_mon_ngu_van_lop_6_cong_van_5.docx

Nội dung text: Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Ngữ văn Lớp 6 (Công văn 5512) - Năm học 2021-2022

 1. KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) TRƯỜNG: THCS BẢO YÊN CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Ni Na KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN, LỚP 6 (Năm học 2021 - 2022) I. Kế hoạch dạy học: Phân phối chương trình Cả năm: 35 tuần (140 tiết) Học kì I: 18 tuần (72 tiết) Học kì II: 17 tuần (68 tiết) HỌC KÌ I Thứ tự Bài học Tên bài học Số tiết Thời Thiết bị dạy học Địa điểm tiết (1) (2) điểm (4) dạy học (3) (5) 1 BÀI 1. Bài học đường đời đầu tiên 3 Tuần 1 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, TÔI VÀ Bài học đường đời đầu tiên Tuần 1 phiếu học tập. 2 CÁC BẠN (tiếp) (16 tiết) Bài học đường đời đầu tiên Tuần 1 3 (tiếp) 1 Tuần 2 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 4 Thực hành tiếng Việt tập.
 2. Nếu cậu muốn có một người 2 Tuần 2 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 5 bạn tập. Nếu cậu muốn có một người Tuần 2 6 bạn (tiếp) 7 Thực hành tiếng Việt 1 Tuần 2 Máy tính, máy chiếu 8 Bắt nạt 2 Tuần 2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 9 Bắt nạt (tiếp) Tuần 3 phiếu học tập. Viết bài văn kể lại một trải 3 Tuần 3 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 10 nghiệm của em tập. Viết bài văn kể lại một trải Tuần 3 11 nghiệm của em (tiếp) Viết bài văn kể lại một trải Tuần 3 12 nghiệm của em (tiếp) Thực hành: Viết bài văn kể lại 1 Tuần 4 Máy tính, máy chiếu 13 một trải nghiệm của em Trả bài: Viết bài văn kể lại một 1 Tuần 4 Máy tính, máy chiếu 14 trải nghiệm của em (tiếp) Nói và nghe: Kể lại một trải 2 Tuần 4 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 15 nghiệm của em tập. Nói và nghe: Kể lại một trải Tuần 4 16 nghiệm của em (tiếp) 17 BÀI 2. Chuyện cổ tích về loài người 3 Tuần 5 Máy tính, máy chiếu, phiếu học GÕ CỬA Chuyện cổ tích về loài người Tuần 5 tập. 18 TRÁI TIM (tiếp) (12 tiết) Chuyện cổ tích về loài người Tuần 5 19 (tiếp) Thực hành tiếng Việt 1 Tuần 5 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 20 tập. 21 Mây và sóng 1 Tuần 6 Máy tính, máy chiếu, phiếu học
 3. tập. Thực hành tiếng Việt 1 Tuần 6 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 22 tập. 23 Bức tranh của em gái tôi 2 Tuần 6 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 24 Bức tranh của em gái tôi (tiếp) Tuần 6 phiếu học tập. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc 2 Tuần 7 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 25 về một bài thơ có yếu tố tự sự tập. và miêu tả Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc Tuần 7 26 về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả (tiếp) Thực hành: Viết đoạn văn ghi 1 Tuần 7 Máy tính, máy chiếu 27 lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả Nói và nghe: Trình bày ý kiến 1 Tuần 7 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 28 về một vấn đề trong đời sống tập. gia đình 29 BÀI 3. Cô bé bán diêm 3 Tuần 8 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 30 YÊU Cô bé bán diêm (tiếp) Tuần 8 phiếu học tập. 31 THƯƠNG Cô bé bán diêm (tiếp) Tuần 8 VÀ CHIA Thực hành tiếng Việt 1 Tuần 8 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 32 SẺ tập. 33 (12 tiết) Gió lạnh đầu mùa 2 Tuần 9 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 34 Gió lạnh đầu mùa (tiếp) Tuần 9 phiếu học tập. 35 KIỂM Kiểm tra giữa học kì 1 2 Tuần 9 Đề KT 36 TRA Kiểm tra giữa học kì 1 Tuần 9 GIỮA 1 Tuần 10 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 37 Thực hành tiếng Việt HỌC KÌ I tập. 38 (2 tiết) Con chào mào 1 Tuần 10 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh,
 4. phiếu học tập. Viết bài văn kể lại một trải 1 Tuần 10 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 39 nghiệm của em tập. Thực hành: Viết bài văn kể lại 1 Tuần 10 Máy tính, máy chiếu 40 một trải nghiệm của em Trả bài: Viết bài văn kể lại một 1 Tuần 11 Máy tính, máy chiếu. 41 trải nghiệm của em (tiếp) Nói và nghe: Kể về một trải 1 Tuần 11 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 42 nghiệm của em tập. ĐỌC MỞ Đọc mở rộng 1 Tuần 11 Máy tính, máy chiếu, tác phẩm 43 RỘNG văn học (1 tiết) BÀI 4. Chùm ca dao về quê hương, đất 2 Tuần 11 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 44 QUÊ nước tập. HƯƠNG Chùm ca dao về quê hương, đất Tuần 12 45 YÊU DẤU nước (tiếp) (12 tiết) 1 Tuần 12 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 46 Thực hành tiếng Việt tập. 1 Tuần 12 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 47 Chuyện cổ nước mình tập. 48 Cây tre Việt Nam 2 Tuần 12 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 49 Cây tre Việt Nam (tiếp) Tuần 13 phiếu học tập. 1 Tuần 13 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 50 Thực hành tiếng Việt tập. 51 Tập làm một bài thơ lục bát 1 Tuần 13 Máy tính, máy chiếu Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc 2 Tuần 13 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 52 về một bài thơ lục bát tập. Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc Tuần 14 53 về một bài thơ lục bát (tiếp)
 5. Thực hành: Viết đoạn văn thể 1 Tuần 14 54 hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát Nói và nghe: Trình bày suy 1 Tuần 14 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 55 nghĩ về tình cảm của con người tập. với quê hương 56 BÀI 5. Cô Tô 3 Tuần 14 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 57 NHỮNG Cô Tô (Tiếp) Tuần 15 phiếu học tập. 58 NẺO Cô Tô (tiếp) Tuần 15 ĐƯỜNG 1 Tuần 15 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 59 Thực hành tiếng Việt XỨ SỞ tập. 60 (12 tiết) Hang Én 2 Tuần 15 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 61 Hang Én (tiếp) Tuần 16 phiếu học tập. 1 Tuần 16 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 62 Thực hành tiếng Việt tập. 1 Tuần 16 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 63 Cửu Long Giang ta ơi phiếu học tập. 64 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 2 Tuần 16 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt Tuần 17 phiếu học tập. 65 (tiếp) Thực hành: Viết bài văn tả cảnh 1 Tuần 17 Máy tính, máy chiếu 66 sinh hoạt Nói và nghe: Chia sẻ một trải 1 Tuần 17 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 67 nghiệm về nơi em sống hoặc tập. từng đến 68 ÔN TẬP Ôn tập học kì 1 2 Tuần 17 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 69 VÀ KIỂM Ôn tập học kì 1 Tuần 18 tập. 70 TRA HỌC Kiểm tra học kì 1 2 Tuần 18 Đề KT. 71 KỲ I Kiểm tra học kì 1 Tuần 18
 6. (4 tiết) ĐỌC MỞ Đọc mở rộng 1 Tuần 18 Máy tính, máy chiếu, tác phẩm 72 RỘNG văn học (1 tiết) HỌC KÌ II Thứ tự Bài học Tên bài học Số tiết Thời Thiết bị dạy học Địa điểm tiết (1) (2) điểm (4) dạy học (3) (5) 73 BÀI 6. Thánh Gióng 3 Tuần 19 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 74 CHUYỆN Thánh Gióng (tiếp) Tuần 19 vi deo, phiếu học tập. 75 KỂ VỀ Thánh Gióng (tiếp) Tuần 19 NHỮNG 1 Tuần 19 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 76 Thực hành tiếng Việt NGƯỜI tập. 77 ANH Sơn Tinh, Thủy Tinh 2 Tuần 20 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 78 HÙNG Sơn Tinh, Thủy Tinh (tiếp) Tuần 20 vi deo, phiếu học tập. (13 tiết) 1 Tuần 20 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 79 Thực hành tiếng Việt tập. 1 Tuần 20 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 80 Ai ơi mồng 9 tháng 4 phiếu học tập. Viết bài văn thuyết minh thuật 2 Tuần 21 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 81 lại một sự kiện tập. Viết bài văn thuyết minh thuật Tuần 21 82 lại một sự kiện (tiếp) Thực hành: Viết bài văn thuyết 1 Tuần 21 Máy tính, máy chiếu 83 minh thuật lại một sự kiện
 7. Trả bài: Viết bài văn thuyết 1 Tuần 21 Máy tính, máy chiếu 84 minh thuật lại một sự kiện Nói và nghe: Kể lại một truyền 1 Tuần 22 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 85 thuyết tập. 86 BÀI 7. Thạch Sanh 3 Tuần 22 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 87 THẾ GIỚI Thạch Sanh (tiếp) Tuần 22 vi deo, phiếu học tập. 88 CỔ TÍCH Thạch Sanh (tiếp) Tuần 22 (13 tiết) 1 Tuần 23 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 89 Thực hành tiếng Việt tập. 90 Cây khế 2 Tuần 23 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 91 Cây khế (tiếp) Tuần 23 vi deo, phiếu học tập. Thực hành tiếng Việt 1 Tuần 23 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 92 tập. Vua chích chòe 1 Tuần 24 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 93 phiếu học tập. Viết bài văn đóng vai nhân vật 2 Tuần 24 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 94 kể lại một truyện cổ tích tập. Viết bài văn đóng vai nhân vật Tuần 24 95 kể lại kể lại một truyện cổ tích(tiếp) Thực hành: Kể lại một truyện 1 Tuần 24 Máy tính, máy chiếu 96 cổ tích bằng lời một nhân vật. Trả bài: Kể lại một truyện cổ 1 Tuần 25 Máy tính, máy chiếu 97 tích bằng lời một nhân vật. Nói và nghe: Kể lại một truyện 1 Tuần 25 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 98 cổ tích tập. ĐỌC MỞ Đọc mở rộng 1 Tuần 25 Máy tính, máy chiếu, tác phẩm 99 RỘNG văn học (1 tiết)
 8. 100 BÀI 8. Xem người ta kìa! 3 Tuần 25 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 101 KHÁC Xem người ta kìa! (tiếp) Tuần 26 phiếu học tập. 102 BIỆT VÀ Xem người ta kìa! (tiếp) Tuần 26 GẦN GŨI 1 Tuần 26 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 103 Thực hành tiếng Việt (13 tiết) tập. 104 Hai loại khác biệt 2 Tuần 26 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 105 Hai loại khác biệt (tiếp) Tuần 27 tập. 106 KIỂM Kiểm tra giữa học kì 2 2 Tuần 27 Đề KT 107 TRA Kiểm tra giữa học kì 2 Tuần 27 GIỮA 1 Tuần 27 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 108 Thực hành tiếng Việt HỌC KÌ II tập. (2 tiết) Bài tập làm văn 1 Tuần 28 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 109 tập. Viết bài văn trình bày ý kiến về 2 Tuần 28 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 110 một hiện tượng (vấn đề) mà em tập. quan tâm Viết bài văn trình bày ý kiến về Tuần 28 111 một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm (tiếp) Thực hành: Viết bài văn trình 1 Tuần 28 Máy tính, máy chiếu 112 bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm Trả bài: Viết bài văn trình bày ý 1 Tuần 29 Máy tính, máy chiếu 113 kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm Nói và nghe: Trình bày ý kiến 1 Tuần 29 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 114 về một hiện tượng (vấn đề) đời tập. sống 115 BÀI 9. Trái đất - cái nôi của sự sống 3 Tuần 29 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh,
 9. TRÁI Trái đất - cái nôi của sự sống Tuần 29 phiếu học tập. 116 ĐẤT – (tiếp) NGÔI Trái đất - cái nôi của sự sống Tuần 30 117 NHÀ (tiếp) CHUNG Thực hành tiếng Việt 1 Tuần 30 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 118 (13 tiết) tập. Các loài chung sống với nhau 2 Tuần 30 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 119 như thế nào? tập. Các loài chung sống với nhau Tuần 30 120 như thế nào? (tiếp) Thực hành tiếng Việt 1 Tuần 31 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 121 tập. Trái đất 1 Tuần 31 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, 122 phiếu học tập. Viết biên bản một cuộc họp, 1 Tuần 31 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 123 cuộc thảo luận tập. Thực hành: Viết biên bản cuộc 1 Tuần 31 Máy tính, máy chiếu 124 họp, cuộc thảo luận Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung 1 Tuần 32 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 125 của một văn bản tập. Thực hành: Tóm tắt bằng sơ đồ 1 Tuần 32 Máy tính, máy chiếu 126 nội dung của một văn bản đơn giản Nói và nghe: Thảo luận về giải 1 Tuần 32 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 127 pháp khắc phục nạn ô nhiễm tập. môi trường ĐỌC MỞ Đọc mở rộng 1 Tuần 32 Máy tính, máy chiếu, tác phẩm 128 RỘNG văn học (1 tiết)
 10. 129 ÔN TẬP Ôn tập học kì 2 2 Tuần 33 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 130 VÀ KIỂM Ôn tập học kì 2 Tuần 33 tập. 131 TRA HỌC Kiểm tra học kì 2 2 Tuần 33 Đề KT KỲ I Tuần 33 132 Kiểm tra học kì 2 (4 tiết) BÀI 10: Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày 4 Tuần 34 Máy tính, máy chiếu, phiếu học 133 CUỐN một cuốn sách tập SÁCH Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày Tuần 34 134 TÔI YÊU một cuốn sách (tiếp) (8 tiết) Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày Tuần 34 135 một cuốn sách (tiếp) Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày Tuần 34 136 một cuốn sách (tiếp) Thách thức thứ hai: Sáng tạo 137 2 Tuần 35 Máy tính, máy chiếu, giấy A0, cùng tác giả màu Thách thức thứ hai: Sáng tạo Tuần 35 138 cùng tác giả (tiếp) Nói và nghe: Về đích – Ngày 2 Tuần 35 Máy tính, máy chiếu, mô hình 139 hội với sách Nói và nghe: Về đích – Ngày Tuần 35 140 hội với sách (tiếp) II. Nhiệm vụ khác: Bồi dưỡng học sinh năng khiểu văn 6. TỔ TRƯỞNG Bảo Yên, ngày 2 tháng 08 năm 2021 (Ký và ghi rõ họ tên) GIÁO VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên)
 11. Trần Thị Thơm Nguyễn Thị Ni Na KÉ HOẠCH CỦA TỔ CM Thứ tự tiết Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt 1-16 BÀI 1. TÔI VÀ CÁC 16 - Nhận biết được một số yếu tố của truyện đổng thoại (cốt truyện, BẠN nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật) và người kể chuyện ngôi thứ nhất; - Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật; - Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong VB; - Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, biết viết VB bảo đảm các bước; - Kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân; - Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, chan hoà, khiêm tốn; trân trọng tình bạn, tôn trọng sự khác
 12. biệt. 17- 28 BÀI 2. GÕ CỬA TRÁI 12 - Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể TIM hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ; - Nhận biết được ẩn dụ và hiểu tác dụng của việc sử dụng ẩn dụ; - Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả; - Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống; - Nhân ái, yêu gia đình, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống. 29- 43 BÀI 3.YÊU THƯƠNG 15 - Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba, nhận biết được VÀ CHIA SẺ những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai VB; - Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do VB đã đọc gợi ra; - Nhận biết được cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ và hiểu được tác dụng của việc dùng các kiểu cụm từ này để mở rộng thành phần chính của câu. - Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; - Biết nói về một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân. - Biết đồng cảm và giúp đỡ những người thiệt thòi, bất hạnh. 44- 55 BÀI 4. QUÊ HƯƠNG 12 - Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của thơ lục bát; bước YÊU DẤU đầu nhận xét được nét độc đáo của một bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB; - Nhận biết được từ đồng âm, từ đa nghĩa; nhận biết được hoán dụ và tác dụng của việc sử dụng hoán dụ; - Bước đầu biết làm bài thơ lục bát và viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ lục bát; - Trình bày được ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
 13. - Trân trọng, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống và vẻ đẹp của quê hương, đất nước. 56- 72 BÀI 5. NHỮNG NẺO 17 - Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể ĐƯỜNG XỨ SỞ. ÔN chuyện ngôi thứ nhất của du kí; TẬP VÀ KIỂM TRA - Hiểu được công dụng của dấu ngoặc kép (đánh dấu một từ ngữ CUỐI HK I. được hiểu theo nghĩa đặc biệt); - Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt; - Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến; - Yêu mến, tự hào về vẻ đẹp của quê hương, xứ sở. 73- 85 BÀI 6. CHUYỆN KỂ VỀ 13 - Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như: cốt truyện, NHỮNG NGƯỜI ANH nhân vật, lời kể, yếu tố kì ảo, nhận biết được chủ đề văn bản. HÙNG - Nhận biết được văn bản thông tin thuật lại một sự kiện và cách triển khai văn bản theo trình tự thời gian. - Hiểu được công dụng của dấu chấm phảy. - Bước đầu biết viết văn bản thông tin thuật lại một sự kiện. - Kể được một truyền thuyết - Tự hào về lịch sử và truyền thống văn hóa của dân tộc, có khát vọng cống hiến vì những giá trị cộng đồng. 86- 99 BÀI 7. THẾ GIỚI CỔ 14 - Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, TÍCH nhân vật, lời người kể chuyện, yếu tố kì ảo. - Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm. - Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn. - Biết vận dụng kiến thức về nghĩa của từ ngữ và biện pháp tu từ để đọc, viết, nói, nghe. - Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích. - Kể được một truyện cổ tích một cách sinh động. Sống vị tha, yêu thương con người, trung thực, khiêm tốn.
 14. 100- 114 BÀI 8.KHÁC BIỆT VÀ 15 - Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận (ý kiến, lí GẦN GŨI lẽ, bằng chứng); chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng. - Tóm tắt được nội dung chính của một văn bản nghị luận có nhiều đoạn. - Nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với suy nghĩ, tình cảm của bản thân. - Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; hiểu được tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu trong việc biểu đạt nghĩa. - Bước đầu biết viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm. - Trình bày được ý kiến (bằng hình thức nói) về một hiện tượng (vấn đề), tóm tắt được ý kiến người khác. - Sống trung thực, thể hiện đúng những suy nghĩ riêng của bản thân; có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. 115- 128 BÀI 9. TRÁI ĐẤT – 14 - Nhận biết được đặc điểm, chức năng của văn bản và đoạn văn; NGÔI NHÀ CHUNG nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả, tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn. - Nhận biết được các chi tiết trong văn bản thông tin; chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản; hiểu được tác dụng của nhan đề, sa-pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng và vai trò của các phương tiện giao tiếp phu ngôn ngữ như hình ảnh, số liệu. - Nhận biết được từ mượn và hiện tượng vay mượn từ để sử dụng cho phù hợp. - Viết được văn bản ghi chép đúng qui cách, tóm tắt được bằng sơ đồ nội dung chính của một số văn bản đơn giản đã học.
 15. - Biết thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất. - Chỉ ra được những ván đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân; có thái độ yêu quý và trân trọng sự sống của muôn loài; có ý thức bảo vệ môi trường sống trên trái đất. 129 140 BÀI 10.CUỐN SÁCH 12 - Phát triển kĩ năng tự đọc sách trên cơ sở vận dụng những điều đã TÔI YÊU. ÔN TẬP VÀ học. KIỂM TRA CUỐI HỌC - Nhận ra được đặc điểm của bài văn nghị luận văn học. KÌ II - Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. - Biết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc. - Yêu thích đọc sách và có ý thức giữ gìn sách.