Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 -Tiết 80: Chiếc lá cuối cùng

pptx 31 trang Mẫn Nguyệt 21/07/2023 4881
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 -Tiết 80: Chiếc lá cuối cùng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxgiao_an_ngu_van_lop_6_tiet_80_chiec_la_cuoi_cung.pptx

Nội dung text: Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 -Tiết 80: Chiếc lá cuối cùng

 1. Tieát 80 CHIEÁC LAÙ CUOÁI CUØNG (O. Hen-ri)
 2. I Giới thiệu chung 1 Tác giả: - O-Hen -ri (1862-1910) là nhà văn Mĩ chuyên viết truyện ngắn.
 3. 2. Tác phẩm a. Đọc b. Thể loại: Truyện ngắn c. PTBĐ: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm d. Bố cục:
 4. Phần 1: từ đầu tảng đá: tâm trạng cụ Bơ-men và Giôn -xi Phần 2:Tiếp theo thế thôi: diễn biến tâm trạng Giôn-xi Phẩn 3: Đoạn còn lại: Bí mật về chiếc lá cuối cùng III. Phân tích: 1. Nhân vật Giôn-xi
 5. Bị sưng phổi nặng. Là một nữ họa sĩ nghèo sống trong khu nhà ổ chuột cùng với cô bạn cùng phòng là Sue a.Hoàn cảnh sống:
 6. b. Diễn biến tâm trạng: Khi biết mình mắc bệnh: Chán nản, tuyệt vọng Suy nghĩ: "Khi nào chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì mình cũng lìa đời.".
 7. Khi thấy chiếc lá cuối cùng không rụng: Lấy lại nghị lực sống và dần hồi phục. Giôn - xi Muốn ăn cháo, uống sữa, ngắm mình hồi phục: trong gương vẽ vịnh Na-pơ. Thấy mình tệ, thấy muốn chết là một cái tội.
 8. Vịnh Na-Plơ thuộc I-ta-li-a
 9. 2.Nhân vật Xu Tấm lòng yêu thương của Xu với Giôn - xi: Lo sợ khi Lo lắng cực Ngạc nhiên, Quan tâm, thấy lá độ khi vui mừng chăm sóc, thường Johnsy nhờ khi thấy động viên xuân rụng kéo mành chiếc lá Johnsy. dần. lên. chưa rụng. → Sue là người chị bao dung, giàu tình yêu thương, kính phục cụ Behrman.
 10. 3. Cụ Bơ - mơn và kiệt tác chiếc lá cuối cùng Là một họa sĩ vô danh, Mơ ước cháy bỏng ngoài 60 tuổi, kiếm sống vẽ được một kiệt tác bằng việc làm mẫu vẽ cho chưa thực hiện. các họa sĩ trẻ. Hoàn cảnh sống: Già yếu, cô độc, chưa có thành công trong nghệ thuật.
 11. Kiệt tác của cụ Bơ - Mơn Chiếc lá Chiếc lá được Chiếc lá đã Chiếc lá được vẽ bằng tình thương được vẽ y vẽ trong hoàn cứu sống bao la và sự hi như thật. cảnh đặc biệt. Johnsy. sinh cao thượng.
 12. 4. Ý nghĩa văn bản - Tác phẩm nghệ thuật chân chính là nghệ thuật hướng tới con người, phục vụ đời sống con người, vì sự sống của con người. - Ca ngợi tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ
 13. Gi¶I « ch÷ 1 T h ư ờ n g X u â n  2 H ồ i s i n h  3 Đ ả o n g ư ợ c  4 H ọ a s ĩ  5  Y ế u  6 C h í ê c l á 7 X i u  8 K i ệ t t á c  9 H i ệ n t h ự c  10 B ấ t t ử  11 C o n n g ư ờ i  12 N h â n đ ạ o  13 C ă n g á c s é p  ➢ T ì n h y ê u t h ư ơ n g
 14. Hµng ngang sè 1 cã 10 ch÷ c¸i Tªn gäi mét loµi c©y trong truyÖn? 0001020304050607080910 back
 15. Hµng ngang sè 2 cã 7 ch÷ c¸i CHIÕC L¸ CUèI CïNG KH¤NG RôNG KHIÕN Gi¤n-xi nh thÕ nµo? 0001020304050607080910 back
 16. Hµng ngang sè 3 cã 8 ch÷ c¸i TruyÖn hÊp dÉn ngêi ®äc bëi biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? 0001020304050607080910 back
 17. Hµng ngang sè 4 cã 5 ch÷ c¸i Tõ chØ nghÒ nghiÖp cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn? 0001020304050607080910 back
 18. Hµng ngang sè 5 cã 3 ch÷ c¸i T×nh tr¹ng søc kháe cña gi«n- xi khi bÞ bÖnh? 0001020304050607080910 back
 19. Hµng ngang sè 6 cã 7 ch÷ c¸i H×nh tîng xuyªn suèt t¸c phÈm lµ g×? 0001020304050607080910 back
 20. Hµng ngang sè 7 cã 3 ch÷ c¸i Tªn mét nh©n vËt trong truyÖn? 0001020304050607080910 back
 21. Hµng ngang sè 8 cã 7 ch÷ c¸i Bøc tranh: “chiÕc l¸ cuèi cïng” ®îc coi lµ g×? 0001020304050607080910 back
 22. Hµng ngang sè 9 cã 8 ch÷ c¸i T¸c phÈm ph¶n ¸nh ®iÒu g× cña x· héi MĨ? 0001020304050607080910 back
 23. Hµng ngang sè 10 cã 5 ch÷ c¸i Gi¸ trÞ kiÖt t¸c cña “ chiÕc l¸ cuèi cïng” 0001020304050607080910 back
 24. Hµng ngang sè 11 cã 8 ch÷ c¸i ®èi tîng mµ nghÖ thuËt ch©n chÝnh híng tíi? 0001020304050607080910 back
 25. Hµng ngang sè 12 cã 7 ch÷ c¸i Gi¸ trÞ næi bËt cña t¸c phÈm? 0001020304050607080910 back
 26. Hµng ngang sè 13 cã 9 ch÷ c¸i N¬i ë cña xiu vµ gi«n-xi? 0001020304050607080910 back
 27. Nắm được nét chính về tác giả, nội dung và nghệ thuật của truyện. Thử viết một kết thúc khác cho câu chuyện. Giải thích vì sao nhà văn lại không chọn một kết truyện nhẹ nhàng hơn?