Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 3, Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

ppt 22 trang Mẫn Nguyệt 20/07/2023 4820
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 3, Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptgiao_an_khoa_hoc_tu_nhien_lop_6_tiet_3_bai_13_tu_te_bao_den.ppt

Nội dung text: Giáo án Khoa học tự nhiên Lớp 6 - Tiết 3, Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

 1. BÀI 13: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ TIẾT 3. TỔ CHỨC CƠ THỂ ĐA BÀO
 2. MÔN: Khoa học tự nhiên 6 Phân môn sinh học
 3. 1 ChoGọi biết tên hệ các cơ cơ quan quan cấu tạo nên cây cà chua? 2 cấu tạo nên hệ chồi? 3 4 Nêu chức năng của hệ rễ? Hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất cho cây
 4. 1 Gọi tên một số cơ quan 2 cấu tạo nên hệ tiêu hóa ở người?Hệ tiêu hóa 3 5 4 Nêu chức năng của hệ tiêu hóa? Co bóp, nghiền, biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể.
 5. Hệ tiêuỞ ngườihóa, hệ có tuần những hoàn, hệ thầnhệ cơkinh, quan hệ nào?hô hấp, hệ bài tiết, hệ sinh dục, hệ vận động. Điều gì xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan ngừng hoạt động? Vậy em hãy cho biết cơ quan hệ cơ quan cơ thể có mối quan hệ như thế nào?
 6. Hệ cơ Tế bào Cơ thể quan Mô Cơ thể Quần thể
 7. Các cấp độ tổ chức cấu tạo của cơ thể cây xanh Tế bào Mô bì Mô xốp Mô Mô dẫn Cơ quan Mô dậu Hệ cơ quan Cơ thể 8
 8. HS GHI BÀI Mô là gì? Hãy kể các mô động vật Cơ quan là gì? Hãy kể tên các cơ quan của thực vật - Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức năng nhất định. - Mô động vật: Mô biểu bì, mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết. - Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể. - Cơ quan ở thực vật: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.
 9. BÀI 13: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ 3. TỪ CƠ QUAN ĐẾN CƠ THỂ Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định -Các hệ cơ quan ở thực vật như: hệ chồi và hệ rễ. -Các hệ cơ quan ở động vật như: hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Các hệ cơ quan trong cơ thể hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống.
 10. Lấy ví dụ về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật và thực vật mà em biết theo gợi ý trong bảng 13.3 Bảng 13.3 Cấu trúc Động vật Thực vật Tế bào Tế bào cơ tim Tế bào mô dậu Mô Mô cơ tim Mô dậu Cơ quan Tim Lá Hệ cơ quan Hệ tuần hoàn Hệ chồi
 11. Các cấp độ từ thấp đến cao của sinh vật đa bào ▪ Mô bao gồm các tế bào có hình dạng, cấu tạo và chức năng giống nhau. ▪ Cơ quan là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện những chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể. ▪ Hệ cơ quan là tập hợp của nhiều cơ quan hoạt động cùng nhau và cùng thực hiện một chức năng nhất định. ▪ Cơ thể sinh vật bao gồm một số hệ cơ quan hoạt động phối hợp với nhau, đảm bảo sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và sinh sản của cơ thể.
 12. LUYỆN TẬP Điều gì xảy ra nếu cây cà chua bị mất hệ rễ? Hệ chồi cũng ngừng hoạt động và cây cà chua sẽ chết.
 13. Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào?
 14. Câu hỏi 1: Đơn vị cấu tạo nên cơ quan là : a.tế bào. b.mô. c.Cơ quan. d.Hệ cơ quan.
 15. Câu hỏi 2: Tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định, được gọi là a.tế bào. b.mô. c.Cơ quan. d.Hệ cơ quan.
 16. Câu hỏi 3: Dãy các từ hay cụm từ nào gồm toàn hệ cơ quan của cơ thể a. Vận động, tai b. Tim, dạ dày c. Tuần hoàn, tiêu hóa. d. Mắt, hô hấp
 17. LUYỆN TẬP Vẽ bảng sau vào vở và hoàn thành theo mẫu.
 18. Mở rộng ▪ Cùng một loại mô có thể tham gia cấu tạo nên nhiều cơ quan khác nhau. ▪ Ví dụ: mô dẫn ở cây có ở cả thân, lá, rễ; biểu mô ở người cấu tạo nên da, khí quản, dạ dày.
 19. TỔNG KẾT PHẦN LÍ THUYẾT BÀI HỌC
 20. DẶN DÒ - Học bài, làm bài tập 1,2,3,4 SGK - Chuẩn bị bài 21 thực hành